Stich Simon Marius

Simon Marius

Kirga – Likita – Aikin apolo

1573 – 1624

Herausgeber Pierre Leich zeigt auf den Asteroiden (7984) Marius

Foto: Norman Schmidt