Stich Simon Marius

西门.马里乌斯

数学家,医生和天文学家

1573 – 1624

Prof. Dr. Peter Fleischmann, der Direktor des Staatsarchivs Nürnberg

Foto: Norman Schmidt